Absenteismus

Absenteismus wann een eng Schéinheetsoperatioun vrun sech huet, dann wees een dest schon eng länger Zäit am Viraus, an et plangt een den Agrëff, dass een Kongés-Deeg duefir anreschend. Et kann also net sinn, dass den Patron en Krankenschäinkritt, deen net recevable ass fir den Employée an keen Bezuch zur Arbechts-Krankmeldung huet. Et ass eppes

Continue Reading